lub Zarejestruj aby założyć posty i tematy.

Regulamin treningów i imprez

Regulamin

 

Uczestnictwo w treningach i imprezach organizowanych przez Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu, nieprzestrzeganie któregokolwiek z nich będzie skutkowało sankcjami. 

 

 1. Zapisy:
 2. Uczestnikiem treningów mogą zostać wyłącznie członkowie Związku Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” , lub osoby zaproszone które spełniły odpowiednie warunki.

 

 1. Osobą zaproszoną może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba która ukończyła 16 lat może uczestniczyć w treningach za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
 2. Wytyczne:
 3. Każdy uczestnik treningów zobowiązany jest do sprawdzania aktualności na forum Związku Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” przed każdym treningiem.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie zajęć zobowiązane są do kulturalnego zachowania, nie stanowiącego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób.
 5. Na terenie zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Instruktor ma prawo usunąć z zajęć osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Uczestnicy treningów zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom instruktorów prowadzących trening.
 7. Uczestnik treningów ma obowiązek punktualnego stawienia się na zajęciach. Osoby spóźnione mogą zostać nie dopuszczone do treningu.
 8. Wszelkie kontuzje należy bezzwłocznie zgłaszać osobom prowadzącym trening.
 9. Na sali treningowej obowiązuje zmienne obuwie sportowe, długie spodnie, T-shirt,– wszystko najlepiej w ciemnym kolorze.
 10. Podczas ćwiczeń z atrapami broni uczestnik musi posiadać na sobie odpowiednie ochraniacze. Minimalnym niezbędnym ochraniaczem jest ochraniacz twarzy(np. maska szermiercza), zapobiegający penetracji przez atrapę broni.
 11. Wszelką biżuterię mogącą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa należy zdjąć lub zabezpieczyć przed rozpoczęciem zajęć.
 12. Na salę treningową nie wolno wnosić szklanych i otwartych naczyń.
 13. W części treningowej obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania sprzętu i innych przedmiotów w innych miejscach niż wyznaczone. Przedmioty niebezpieczne powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.
 14. Osoby niebiorące udziału w zajęciach nie mogą przebywać w części treningowej bez zezwolenia prowadzącego trening.
 15. Każde opuszczenie sali treningowej, podczas trwania zajęć, musi być zgłoszone prowadzącemu trening.
 16. Każdy uczestnik treningów powinien mieć na uwadze zdrowie innych uczestników treningów.
 17. Sprzęt i wyposażenie:
 18. Uczestnik treningu ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Związku Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław”.
 19. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać.
 20. Każdy uczestnik treningów zobowiązany jest dbać o wspólny sprzęt treningowy.
 21. Zabrania się wynoszenia broni lub sprzętu Związku poza część treningową.
 22. Uczestnicy zajęć są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i/lub wyposażenia Związku. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem, uczestnik zajęć ma obowiązek skonsultować się z osobami o wyższej randze.
 23. Właściciel prywatnego sprzętu treningowego ponosi odpowiedzialność za jego stan. Prowadzący może zdecydować o wykluczeniu uszkodzonego (nieodpowiedniego) sprzętu z treningu.
 24. Członkowie Związku Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” mają prawo do korzystania ze sprzętu treningowego Związku.

 

 1. Zdrowie:
 2. Przystępując do treningów, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportów walki. Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki zaistniałe podczas zajęć.

 

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, uczestnik powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.

 

 1. Przed przystąpieniem do sparingów uczestnicy powinni jasno ustalić zasady i ich przestrzegać, a także dobrać odpowiednie ochraniacze.

 

 1. Żadna osoba nie może uczestniczyć w treningach, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w Związku. W uzasadnionych przypadkach Rada może uzależnić zgodę na wstęp od dostarczenia stosownego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.

 

 1. Ubezpieczenia OC i NW są dobrowolne i wykupowane przez uczestników treningów indywidualnie. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na sali.

 

 

 

 1. Członkowie Związku Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kradzieże przedmiotów przyniesionych na treningi (dotyczy to także pojazdów i ich zawartości); a także za śmierć, obrażenia lub choroby powstałe w związku z korzystaniem z usług Związku (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń i/lub sprzętu Związku).

 

 1. Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” nie odpowiada za brak miejsca na sali treningowej, spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.

 

 1. Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” jest uprawniona do rejestrowania technikami foto - video swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku uczestników zajęć. Niniejszym każda osoba przebywająca na terenie treningu wyraża zgodę na przetwarzania swojego wizerunku w celach promocyjnych przez Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” .

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” ma prawo do odwoływania zajęć, zmian w HARMONOGRAMIE prowadzonych treningów. Godziny treningów mogą ulegać zmianom, o czym Członkowie Związku zostaną poinformowani z wyprzedzeniem (informacja na stronie www, forum, itp).

 

 1. Każda osoba biorąca udział w treningach została zapoznana z zagrożeniami jakie mogą zaistnieć podczas treningów.